اعلام موجودیت جمعیت شهر ما، خانه ما

بانک برتر: جمعیت شهرما،خانه ما با صدور بیانیه ای ضمن اعلام موجودیت، اسامی 21 نفر از نامزدهای مورد حمایت خود را برای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرتهران اعلام نمود.
اعلام موجودیت جمعیت شهر ما، خانه ما
به گزارش بانک برتر:

 در بیانیه اعلام موجودیت این جمعیت خطاب به شهروندان تهرانی آمده است؛ شرایط اقتصادی،اجتماعی فرهنگی وسیاسی شهرتهران درمقطع کنونی ووجود نابسامانی های فراوان که زندگی شماعزیزان را تحت الشعاع قرارداده است، جمع کثیری از متخصصین امورشهری که سال ها در رده های مختلف مدیریت شهری بدون وابستگی های سیاسی فقط دراندیشه تهران بوده و هستند را برآن داشت تا در آستانه ششمین دوره انتخابات شوراهای شهروروستا ،تحت عنوان "شهر ما، خانه ما "اعالم موجودیت کنند،وبا ارائه یک لیست واحد ازمتخصصین ودلسوزانی که تنهاراه نجات شهرتهران رادریک "نگاه وتفکرسوم" مستقل ازجناح بندی های موجودمی دانند ،شمارابه حضور هدفمند برای" طرحی نودرانداختن"، دعوت به پای صندوق های را ی می کنند. همشهریان گرامی الزم به برشمردن مشکالت عدیده شهرتهران نیست چراکه همه شمایان روزانه این مشکالت راباگوشت وپوست خودلمس کرده ومی کنید واین رانیک می دانیداین مشکالت درنتیجه وجودناکارآمدی های مدیریتی انباشته شده طی سال های گذشته است.

مابرآنیم که مشکالت متنوع وخاص تهران قابل حل خواهدبود به شرطی که تهران ازفضای غبارآلودسیاست زدگی رهایی یابد وسکان هدایت آن به افرادی سپرده شود که دانش،آگاهی،توانمندی ،خالقیت،پاکدستی،تهران شناسی ،مردم شناسی وسوابق مدیریتی واجرایی آن ها برکسی پوشیده نیست ودغدغه ای جزخدمت به همشهریان خودندارند.

دیگران چه می خوانند:

 اعلام موجودیت جمعیت شهر ما، خانه ما


لذا تصمیم اکثردلسوزان ومتخصصین شهرتهران براین شد تا در این دوره ،افرادی به شورا وشهرداری راه یابند که واجدویژگی های زیرباشند: ۱-به عمران وآبادانی وتوسعه فراگیرتهران معتقد باشند. ۲-تخصص های الزم در شهر تهران راداشته باشند. ۳-ازدل جامعه شهری تهران برآمده باشند وجای جای شهرتهران ومشکالت آن را بشناسند. ۴-فارغ و مستقل از مرزبندی های متداول باشند.شهری وشهروندان رابشناسند. ۵- سوابق اجرایی روشن ومقبولیت الزم را دربدنه شهرداری تهران داشته باشند. ۶-طی سال های گذشته پاکدستی وشفافیت مالی آنان برهمگان روشن شده باشد.

شهروندان گرانقدرتهرانی لیست حاضر درمیان لیست های متنوع دیگر ویژگی های برجسته وشاخصی دارد که همانا تبیین کننده نگاه وراه سومی است که نسخه نیل به شعار تهران شهر ما خانه ماست.

مابااهداف پیش گفته ، رجاءواثق داریم بادرایت وهوشمندی وحضورپرشورتان درپای صندوق های رای درایت وخردجمعی خود رابه منصه ظهوربرسانیدوخادمین خودرا درلیست " شهر ما، خانه ما " بعنوان وکالی خود برگزینید وشورایی تخصصی وعملگرا رادراین دوره به خدمت بگیرید و تجربه کنید.

 

جمعی از مدیران، معتمدین و شورایاران شهر تهران

منبع: شمانیوز


 

اعلام موجودیت جمعیت شهر ما، خانه ما

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟